Rekrutacja

Kandydaci / Kandydatki, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, muszą w dniu przystąpienia do projektu być uczniami klas I - VI Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach lub uczniami klas I – III Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach lub nauczycielami / nauczycielkami zatrudnionymi w szkołach biorących udział w projekcie.

 

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

  • formularza rekrutacyjnego;
  • oświadczenia kandydata / kandydatki;

Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zobowiązana jest złożyć:

  • deklarację uczestnictwa w projekcie (wraz ze zgodą opiekuna prawnego na udział w projekcie- w przypadku osób niepełnoletnich);
  • oświadczenie dot. statusu na rynku pracy i statusu społecznego w momencie przystąpienia do projektu ).
  • Oświadczenie o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu oraz w  sekretariatach szkolnych (u Koordynatora Szkolnego).

Zasady naboru do projektu:

  1. Kandydaci / Kandydatki, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem projektu i zaakceptować jego treść.
  2. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu, u Koordynatora Szkolnego oraz w Biurze Projektu.
  3. Przyjmowane będą jedynie kompletne zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą i podpisem Kandydata / Kandydatki oraz opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich.
  4. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do dnia 30 września 2016r lub do dnia zakończenia rekrutacji Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby Uczestników dla poszczególnych grup szkoleniowych będą rejestrowane na liście rezerwowej.

O wynikach rekrutacji Kandydaci / Kandydatki zostaną powiadomieni osobiście.