O projekcie

Projekt „EFEJ – Efektywne Jejkowice. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Gminie Jejkowice” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; 

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie, równego  dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; 

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

OKRES REALIZACJI:  od 1 września 2016 r. do 31 października 2017 r.

Projekt realizowany jest przez Grupę CARGO Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Jaworznie
w partnerstwie z Urzędem Gminy Jejkowice.

Celem projektu jest wzrost dostępu co najmniej 106   uczniów do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego do 31.10.2017 r. w szkołach znajdujących się na terenie gminy Jejkowice

 

Projekt zakłada m.in.

  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym konieczne doposażenie;
  • utworzenie w szkołach biorących udział w projekcie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

 

Budżet projektu wynosi: 350 396,50 zł w tym 315 356,85 zł pochodzi z dofinansowania ze środków europejskich oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

 

Projekt obejmuje swym zasięgiem szkoły znajdujące się na terenie Gminy Jejkowice tj.

  • Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach,
  • Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach.

 

Projekt przewiduje przeszkolenie min. 106 uczniów klas I – VI szkoły podstawowej oraz klas I – III gimnazjum, a także oraz  30 nauczycieli w/w szkół.